NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

facebook     

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ


Zaměstnavateli, který nesplnil svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo nezajistil její náhradní plnění ve výši povinného podílu, stanoví úřad práce rozhodnutím, povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu, ve výši odpovídající nesplněné části povinného podílu.
Zaměstnavatel, který nesplní povinnost, zaměstnat osoby se zdravotním postižením, ve výši povinného podílu, nebo nesplní oznamovací povinnost o plnění povinného podílu náhradním plněním, se dopustí přestupku nebo správního deliktu, za který může být úřadem práce uložena pokuta až ve výši 1 milionu korun.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ SE ZPS – NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru, jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (ZPS – změněnou pracovní schopností) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.
Tuto povinnost může zaměstnavatel splnit i tzv. náhradním plněním. V praxi to znamená – odběrem služeb od zaměstnavatelů, zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.
U společnosti ELEKTROŠROT a.s. si můžete náhradní plnění zajistit a výrazně tak ušetřit.

(pokud totiž žádné osoby se ZPS nezaměstnáváte, musíte odvádět dost vysoké částky)

Pokud tedy vaše společnost nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Jedná se o tzv. náhradní plnění.

Příklad:

 • Zaměstnáváte-li více než 25 osob a za každý násobek 25 pracovníků bez snížené pracovní schopnosti, musíte:
  1. odvést do státního rozpočtu cca 63 tis. Kč, nebo
  2. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  3. odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění ve výši cca 177 tis. Kč

U společnosti ELEKTROŠROT a.s. si můžete náhradní plnění zajistit a výrazně tak ušetřit.(pokud totiž žádné osoby se ZPS nezaměstnáváte, musíte odvádět dost vysoké částky)

 • zaměstnáváním zdravotně postižených v pracovním poměru
 • tzv. náhradním plněním – odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
 • odvodem do státního rozpočtu
 • nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v předešlých bodech.

Způsob výpočtu náhradního plnění

Cena (bez DPH) zaplacená za celý rok jednomu dodavateli za dodané výrobky nebo služby nebo za zadané zakázky se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené MPSV. Výsledná částka se rovná počtu osob se zdravotním postižením, které je možno započítat do plnění povinného podílu. Jestliže je tato částka větší než průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením zaměstnávaných dodavatelem v jednotlivých kalendářních čtvrtletích (dodavatel na faktuře nebo formou čestného prohlášení potvrzuje průměrný čtvrtletní přepočtený počet svých zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením), může si zaměstnavatel započítat pouze nejvyšší potvrzený průměrný čtvrtletní přepočtený počet.

Další možnosti plnění povinného podílu

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru – plnění povinného podílu formou zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru se zjišťuje stejně jako celkový průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Každého zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením, si zaměstnavatel pro tento účel započítává třikrát.
Odvod do státního rozpočtu – činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat.
Jestliže zaměstnavatel kombinoval jednotlivé možnosti plnění povinného podílu, stanoví výši odvodu tak, že od svého povinného podílu odečte průměrný roční přepočtený počet osob se zdravotním postižením, které ve sledovaném roce skutečně zaměstnával a počet osob, které si započítal na základě odebraných výrobků nebo služeb nebo zakázek. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel prostřednictvím úřadu práce do státního rozpočtu nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku.
U společnosti ELEKTROŠROT a.s. si můžete náhradní plnění zajistit a výrazně tak ušetřit.

(pokud totiž žádné osoby se ZPS nezaměstnáváte, musíte odvádět dost vysoké částky)

vyhláška 518/2004 Sb.

Warning!

V návaznosti na výše uvedené Vás upozorňujeme, že vystavené daňové doklady nebudou automaticky náhradním plněním, pokud nebude objem náhradního plnění předem sjednán. Tuto informaci prosím postupte do ekonomického oddělení či účtárny. Děkujeme za pochopení.

Povinnost plnit ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v aktuálním znění přináší nutnost se s touto právní normou seznámit. Stručně si dovolujeme informovat naše partnery, aby mohli tuto šanci finančních úspor využít.

Co je dobré o náhradním plnění vědět:

  1. Povinný podíl ve společnosti nad 25 je 4% OZP (osoby zdravotně postižené)
  2. Daň za nesplnění povinnosti zaměstnat jednoho OZP je cca 60.000,-Kč nebo
  3. Odběr výrobků nebo služby formou náhradního plnění za jednoho nezaměstnaného OZP ve výši cca 170.000,-Kč
  4. Hodnota vyjádřená objemem faktur bez DPH cca 850.000,-Kč za jednoho zaměstnaného člověka se ZP (zdravotní postižení) v tzv. chráněné dílně
  5. Zvýšená evidence poskytnutých plnění ve fakturách mezi dodavatelem a odběratelem pro budoucí potřeby kontroly jednotlivých Úřadů práce
  6. Do náhradního plnění nejsou automaticky zahrnuty všechny doklady vystavené poskytovatelem, proto se doporučuje smluvní ujednání mezi poskytovatelem a příjemcem náhradního plnění
Vzorový příklad (za rok 2013)

Společnost s celkovým počtem 200 zaměstnanců má ze zákona povinnost zaměstnávat 4% OZP
4% z 200 = 8

Na 200 zaměstnanců má tedy povinnost zaměstnávat 8 OZP
Pokud tuto povinnost nesplní, musí zaplatit 2,5 násobek průměrné mzdy (24.408 Kč) za každého nezaměstnaného OZP. Zaměstnává-li například pouze 3 OZP, nezbývá jí nic jiného než uhradit daň za 5 nezaměstnaných OZP.
5 x 2,5 x 24.408 = 305.100 Kč

a nebo
odebrat zboží nebo služby od společnosti zaměstnávající z celkového počtu více jak 50% OZP, a to v objemu 7 násobku průměrné mzdy za každého nezaměstnaného OZP. V tomto případě tedy

7 x 24.408  x 5 = 854.280 Kč

Jestliže tedy naše vzorová společnost odebere produkty nebo služby jako náhradní plnění, tzn. od společnosti zaměstnávající více jak 50% OZP, dosáhne tím faktické úspory


305.100 Kč

což je měsíčně 25.425 Kč

POZOR

Poskytovatelé náhradního plněni mohou pro účely náhradního plnění poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy za každého  zaměstnance se zdravotním postižením.
Povinnost odvodů do státního rozpočtu se od roku 2012 týká také zaměstnavatelů, kteří jsou organizační jednotkou státu, nebo je stát jejich zřizovatelem.
Výše uvedenou změnou se výrazně omezí nabídka náhradního plnění, řada zaměstnavatelů, kteří doposud náhradního plnění využívali, musí odvést  do státního rozpočtu poplatky.
Druhým dopadem změny je výrazné zvýšení poměru nákladů a příjmu náhradního plnění, což se jeví zvýšením ceny zboží a služeb, které jsou náhradním plněním.

Právní doložka

ELEKTROŠROT, a.s. pravidelně kontroluje a aktualizuje informace na svých webových stránkách.
I přes všechna opatření se mohou data změnit. Tudíž nelze ručit za správnost a úplnost aktualizace. Toto platí pro celé webové stránky včetně nabídky produktů a služeb.

ELEKTROŠROT, a.s. nenese odpovědnost za obsah webových stránek a škodu vzniklou jejich použitím.

ELEKTROŠROT, a.s. si vyhrazuje právo na změny a doplňování informací.

Obsah a struktura webových stránek firmy ELEKTROŠROT, a.s. jsou chráněny autorskými právy. Kopírování informací a dat, zvláště pak používání textů, textových částí a obrazového materiálu není možné bez výslovného souhlasu firmy ELEKTROŠROT, a.s.